top of page

 

 

 

Privacyverklaring Westerlengte                                                             

 

Westerlengte, gevestigd te Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Westerlengte verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of als u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Westerlengte van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Westerlengte in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

  • Voorletters en achternaam

  • Geslacht

  • Naam organisatie

  • Adresgegevens organisatie

  • Telefoonnummer (mobiel of vast)

  • E-mailadres

Westerlengte verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

  • Om diensten bij u af te leveren.

  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Westerlengte gebonden aan de daarvoor geldende

wet- en regelgeving. We houden de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Westerlengte zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Westerlengte bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Westerlengte verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies
Westerlengte gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar het mailadres dat op de contactpagina van deze website staat.

 

Beveiliging

Westerlengte heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. In het geval Westerlengte gebruik maakt van de diensten van derden, zal Westerlengte in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Uw privacy-rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Westerlengte u hierover binnen vijf werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via het mailadres dat op de contactpagina van deze website staat.

Dit privacy statement is opgesteld op 19 augustus 2023 te Leiden.

bottom of page