top of page

PROFIEL

WESTERLENGTE is de freelance-praktijk van planoloog-journalist Peter Paul Witsen. Specialiteiten zijn regionale planning en het geschreven product in de ruimtelijke ordening.Regionale plannen moeten recht doen aan de kansen, kwaliteiten en onzekerheden van het gebied. Ze moeten doelgericht en realistisch zijn. Maar daarmee is de kous niet af. Ze moeten ook voldoende handelingsruimte laten aan samenwerkende partners en uitvoerende partijen. Denk aan projectontwikkelaars, landschapsbeheerders, gemeenten. En aan individuele burgers.

 

WESTERLENGTE ontwikkelt deze strategieën schrijvenderwijs. Dat gebeurt op grond van aangeleverde beleidsdocumenten, notities en concept-teksten. En in geregeld overleg met opdrachtgever, projectteam en ontwerpers. Het tastbare resultaat is een plan dat doelgericht en toegankelijk is, op papier of digitaal, afgestemd op de eigenheid van de opgave.WESTERLENGTE maakt ook essays, reportages en andere vakjournalistieke producties over ruimtelijke ordening, landschap en stedenbouw.

CV

foto PeterPaulWitsen.jpg

PETER PAUL WITSEN (Voorburg, 1964) studeerde in 1990 af als planoloog aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Na korte werkverbanden op het stadhuis van Rotterdam en bij de UvA trad hij in 1992 in dienst bij TNO Inro, het instituut voor verkeer, logistiek en regionale ontwikkeling van TNO in Delft. Hij specialiseerde zich in onderzoek naar en advisering over regionale planning, planologische concepten en ruimtelijke strategievorming. In 2000 startte hij de freelance-praktijk Westerlengte - tekst en advies voor ruimte en beleid. Sindsdien is zijn expertiseveld verbreed naar omgevingskwaliteit, cultuurhistorie en de rol van ruimtelijk ontwerp daarin, en heeft hij gepubliceerd over de ontwikkelingsgang van de ruimtelijke ordening in Nederland. Witsen was van 1999 tot 2016 redacteur van het tijdschrift Blauwe Kamer. Tussen 2016 en 2022 was hij de jurysecretaris van de Gouden Piramide (de rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap). Hij heeft zitting in het Kwaliteitsteam voor het Unesco-werelderfgoed Hollandse Waterlinies.

OPDRACHTGEVERS

Westerlengte voerde of voert projecten uit in opdracht van: 

 • de ministeries van OCW, LNV en v/h I&M en VROM;

 • de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

 • het Atelier Rijksbouwmeester, het College van Rijksadviseurs, de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, het Ruimtelijk Planbureau en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed;

 • de provincies Flevoland, Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland;

 • de projectorganisaties voor Belvedere, het Groene Hart, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, ROM-Rijnmond, Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020, Stedenbaan en de Zuiderwaterlinie;

 • de Metropoolregio Amsterdam en de regio's Arnhem-Nijmegen, Drechtsteden, Haaglanden en Rotterdam;

 • de gemeenten Almere, Amsterdam, Beemster, De Ronde Venen, Dordrecht, Haarlem, Nieuwegein, Rotterdam, Schiedam, Venlo, Vlaardingen, Waalwijk, Zeewolde en de deelgemeente Prins Alexander;

 • de verenigingen BNSP, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, Nirov en Vereniging voor Ruimte en Planning (B);

 • de stichtingen Aorta Utrecht, Eo Wijers, Innovatie Veenkoloniën, Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw, Lijn in Landschap, LUX Nijmegen en Proeftuin Twente;

 • de bureaus Arcadis, BVR, Gerrichhauzen, Investeren in Ruimte, Marlies Rohmer, Nieuwbruut, PosadMaxwan, Reitsma Stedebouw, TNO Inro en Zandbelt & van den Berg;

 • de uitgeverijen Blauwdruk, nai010, Spectrum Unieboek en Trancity;

 • Ontwikkelingscombinatie Waterbuurt West en SBF Rox;

 • Hogeschool Rotterdam.

plankaart Gelderse Limes
bottom of page